Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Veiklos vertinimo rezultatai

Įgyvendinant 2015 metų veiklos planą, buvo siekta teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Šio tikslo įgyvendinimui iškelti 2 metiniai veiklos tikslai: Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir savirealizacijai per visų vaiko raidos sričių kompetencijas, jų praktinės raiškos puoselėjimą ir psichologinės pagalbos suteikimui ugdytiniams, tėvams ir pedagogams. 2. Siekti ugdymo(si) proceso kokybės, keliant pedagogų dalykinę kompetenciją, profesinį meistriškumą.Numatytos priemonės  4 uždavinių įgyvendinimui.

Įgyvendintas  pirmas uždavinys – skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką per judėjimo, kalbėjimo, bendravimo, asmeninio vertingumo, pažinimo, kūrybiškumo ugdymą puoselėjant socialinę, pažintinę, sveikatos saugojimo, komunikacinę ir  meninę kompetencijas, įgyvendinant įstaigos, miesto, respublikos ir tarptautines programas ir projektus – įgyvendinimo  rezultatai – sėkmingai įgyvendinti grupių individualūs vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos projektai:    „Sveika mityba- sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos projektai: „Ekologinis ugdymas darželyje“,  „Aš vaikas, aš žmogus, aš augu“. Sėkmingai įgyvendintas Klaipėdos miesto  Pempininkų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų projektas „Lietuvių tautosaka vaikų lūpomis“, kurio metu žadintas vaikų domėjimasis Lietuvos istorija, papročiais, tautosaka, suteiktos džiugios emocijos piešiant, vaidinant, reiškiant emocijas ir mintis.Siekiant turtinti  vaikų patirtį, skatinant jų aktyvumą, įgyvendinti įstaigos trumpalaikiai projektai: „Mano knygelės dar plonos“ , „Gamta-mūsų namai“.  Projekto „Mano knygelės dar plonos“ metu, sudarius priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems specialiųjų poreikių įvairių patrauklių ugdymo būdų per knygą ugdymui, ugdytiniai ugdomųjų veiklų metus susipažino su vaikų literatūra, tapo ne tik bibliotekos renginių, edukacinių užsiėmimų aktyviais dalyviais, bet ir nuolatiniais bibliotekos lankytojais.Vykdytas ekologinis vaikų ugdymas, integruojant į vaikų veiklas aplinkosaugos-meilės gamtai idėjas. Skatintas vaikų prigimtinis smalsumas, ugdant ekologinių vertybių nuostatų pradmenis. Projekto „Gamta-mūsų namai“ metu vaikai suvokė meilės gamtai svarbą. Organizuotos teminės savaitės „Gamta-mūsų namai“ metu, vaikai sužinojo su gamtos grožio ekologinę vertę, susipažino su įvairiomis uogienėmis ir jose esančių uogų vitaminais, naudingais kiekvienam vaikui. Darželio kiemą papuošė savo grupės simboliu,  pagamintu iš gamtinės medžiagos.Projekto „Ekologinis ugdymas darželyje“ metu vaikai mokinti mylėti gamtą, rūpintis aplinka, susipažino su atliekų rūšiavimo taisyklėmis, įtvirtino spalvas, atliekų medžiagiškumą (žalia-popierius, mėlyna-stiklas, geltona-plastikas), sužinojo apie užterštos aplinkos, vandens telkinių žalą žmogaus sveikatai, sužinojo, kodėl svarbu neteršti ir prižiūrėti darželio, namų kiemo, miesto aplinką.Organizuotos teminės savaitės „Ekologinė savaitė“ metu aptarta ekologijos svarba gamtai ir žmogui, atliekos neštos į tam tikros spalvos rūšiavimo konteinerius, esančius darželio koridoriuose ir grupėje bei lauke, esančias rūšiavimo dėžes, sukurta pasaka apie švarų ateities miestą, darželio kieme globoti paukšteliai (2015-11). Įstaigoje organizuota bendra vaikų ir tėvelių paroda „Prisikėlęs antram gyvenimui (Iš antrinių žaliavų)“ (2015-11).Vykdyti prevenciniai projektai: patyčių ir smurto prevencijos „Išmokime gyventi be patyčių”, gamtosauginis „Mes-žemės vaikai“, logopedinis-korekcinis „Miklūs piršteliai-graži kalba”, saugaus eismo „Saugus eismas“. Projekto „Išmokime gyventi be patyčių” metu visų grupių vaikams ir pedagogams dalyvaujant respublikos mastu  „Vaikų linijos“, organizuojamoje akcijoje „Savaitė be patyčių“, organizuota teminė savaitė „Savaitė be patyčių“ (2015-03), kurios metu ugdytas draugiškas vaikų elgesys vienas kito atžvilgiu, tobulinti elgesio įgūdžiai, skatinta nebūti  abejingais neadekvačiam aplinkinių elgesiui. Ankstyvojo amžiaus grupėse įgyvendintas logopedinis-korekcinis projektas „Miklūs piršteliai-graži kalba” (2015-12). Logopedams bendradarbiaujant su  pedagogais, meninio ugdymo mokytoja bei tėvais, surasti prevenciniai būdai, padedantys ankstyvojo amžiaus vaikams gerai tarti garsus, sudarytos sąlygos lavinti smulkiąją motoriką.Projekto „Saugus eismas“ metu grupėse formuoti saugaus eismo įgūdžiai veiklose per žaidimus, praktines situacijas, padedant vaikams susikurti saugaus elgesio modelį. Organizuota teminė savaitė: „Saugus kelias į darželį“ (2015-09). Parengti stendai saugaus eismo tema, organizuota vaikų piešinėlių ir darbelių  paroda „Šviesoforas“, saugaus eismo šventė „Gatvėje būki atidus“ (2015-05). Organizuota priešmokyklinio ugdymo grupių saugaus eismo viktorina su lopšeliu-darželiu „Sakalėlis“  (2015-04).Projekto „Mes-žemės vaikai“ metu puoselėta ugdytinių ekologinė kultūra. Ugdytas vaikų supratimas apie supančią aplinką ir sužinota apie gyvosios ir negyvosios gamtos tarpusavio ryšius bei gamtos reikšmę žmogaus gyvenime. Ugdytas humaniškas požiūris į gamtą, tinkamo elgesio gamtinėje aplinkoje įgūdžiai, estetinės ir etninės nuostatos (paukštelių ir žvėrelių maitinimas, inkilėlių bei lesyklėlių gaminimas, kabinimas), akcentuota gamtosaugos svarba ir būdai gamtos turtams išsaugota.Įstaigos kieme organizuoti renginiai: „Baltasis badas“ (lesyklėlių kabinimas)“ (2015-01), „Vieversys užgieda pirmą giesmę-paukštelių sutiktuvės“, „Pavasaris į žemę sugrįžo“-Žemės dienai paminėti,  (2015-03), „Švarus kelias į darželį“ (2015-04), „Paukštelių palydėtuvės-gero kelio“ (2015-10), įstaigos fojė vaikų piešinių ir darbelių parodos „Žaliuok, Žemele, žaliuok“, „Mano augintinis“.Dalyvauta miesto mokslo ir meno festivalio „RESTART“ projekte „Vaikystės knyga“ (2015-11).Dalyvauta respublikiniuose projektuose: „Mano trispalvė“, „Sveikatiada“, „Bitučių istorijos 2015“, „Darželio spalvos 2015“, „Darželis-antrieji mano namai“, aplinkosauginiame „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, etnokultūriniame „Iš vieno kamieno“. Respublikinio projekto „Sveikatiada“  metu įstaigoje organizuota teminė savaitė  „Sveikatiados mankštiada“, kurios metu vaikai kiekvieną rytą mankštinosi, aptarinėjo, ką reikėtų daryti, kad būti sveikiems (2015-01).Įgyvendinant numatytas priemones, įstaigoje siekta glaudaus dirbančių pedagogų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimo, domėtasi sveikos ir saugios gyvensenos klausimais. Sėkmingai įgyvendinta grupės individuali vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos programa  „Sveikos ir saugios  gyvensenos ugdymo programa“ (2015-12).Vykdyta tarptautinė, pagalbos vaikams-prevencinė programa „Zipio draugai“ (2015-12), kurios pagalba priešmokyklinio amžiaus vaikai mokėsi  įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Tėveliai pastebėjo, kad ši programa padarė įtakos vaikų geresniam elgesiui ir kitokiam požiūriui į gyvenimiškas situacijas.Skatinant vaikų kūrybiškumą ir saviraišką per judėjimo, kalbėjimo, bendravimo, asmeninio vertingumo, pažinimo, kūrybiškumo ugdymą, grupėse organizuotos teminės savaitės: “Sveikatiados mankštiada”, “Seku seku pasaką” (2015-02), „Savaitė be patyčių“ (2015-03), „Švari aplinka – gera sveikata (oras-kuriuo kvėpuojame, vanduo, kurį geriame, maistas, kurį valgome“ (2015-04), „Saugus kelias į darželį“ (2015-09), „Mano augintinis“, „Gamta – mūsų namai“ (2015-10), teminės parodos: „Ožkos metus pasitinkant“ (2015-01), „Kovo 11-oji“ , „Seku seku pasaką“ (Aš iš pasakos) (2015-02), „Darbeliai iš antrinių žaliavų (atliekų)“, „Vieversys užgieda pirmą giesmę“, „Dekoratyviniai inkilai“ (2015-03), „Švari aplinka-gera sveikata“  (2015-04), „Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios“ ,  „Tau mamyte, mano gimtinė“   (2015-05), „Gamta – mūsų namai“ (2015-10).

Įgyvendintas antras uždavinys – teikti kvalifikuotą pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos, komunikacijos problemų, įvairaus lygio specialiųjų ugdymosi poreikių bei jų tėvams ir pedagogams.– įgyvendinimo  rezultatai – įstaigoje veikia pagalbos specialiųjų poreikių vaikams sistema, kuri apima vadovų, grupių auklėtojų ir logopedų, tėvų, meninio ugdymo mokytojo, bendrosios praktikos slaugytojos, vaiko gerovės komisijos ir Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų veiklą. Grupių auklėtojos taiko efektyvius specialiuosius darbo būdus ir metodus (įvairių užduočių, lavinančių vaikų kalbą), kasdien teikia individualią pagalbą kiekvienam vaikui, skatina bendravimą ir bendradarbiavimą su bendraamžiais ir pedagogais.Įstaigos logopedai specialiojo ir bendrojo ugdymo grupėse teikė specialiąją korekcinę pagalbą vaikams, turintiems įvairius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, vertino vaikų ikikalbinius įgūdžius, kalbinius gebėjimus, identifikavo individualiuosius poreikius, pagalbos būdus. Specialiojo ugdymo grupėse logopedai kartu su auklėtojais kiekvienam vaikui parengė kalbos ugdymo – pritaikytas programas, mokė taisyklingo garsų tarimo, siekė žodyno plėtros, garsinės analizės ir sintezės, gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžių tobulinimo. Korekcinės veiklos rezultatus įtvirtino įvairioje integruotoje veikloje, bendradarbiaujant su kitais pedagogais bei  ugdytinių tėvais.Organizuota psichologinė pagalba pedagogams  su Klaipėdos pedagoginės-psichologinės tarnybos psichologais vaiko elgesio temomis ir smurto,  patyčių prevencijos temomis grupės susirinkimų metu. Organizuota  informacinė, konsultacinė pagalba tėvams, vaikų auklėjimo, sveikatos ir sveikos mitybos klausimais. Atlikta vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos problemų bei turintiems įvairaus lygio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimų vertinimas ir analizė. Organizuotos konsultacijos kalbos lavinimo klausimais vaikų tėvams ir grupių pedagogams.Paruošti informatyvūs lankstinukai tėvams: „Teigiamas dėmesys, gyvenimas ir atlygis“ (2015-01), „Alternatyvioji komunikacija“ (2015-03), „Vasaros pavojai gamtoje“ (2015-05).

Įgyvendintas trečias uždavinys –efektyventi metodinę veiklą, siekiant pedagogų kvalifikacijos ir dalykinės kompetencijos tobulinimo veiksmingumo – įgyvendinimo  rezultatai –   Gilintos pedagogų kompetencijos, perimta kitų pedagogų efektyvi pedagoginė darbo patirtis, rodant atviras veiklas: „Pažinimo kompetencijos ugdymas bendrojo  ugdymo grupėje pagal savaitės temą „Žvėreliai žiemą“ „(2015-02), „Pažinimo kompetencijos ugdymas specialiojo  ugdymo grupėje pagal savaitės temą „Ruduo miške“ (2015-09), „Pažinimo kompetencijos ugdymas  bendrojo  ugdymo grupėje pagal savaitės temą „Vaisių ir daržovių draugystė“ (2015-10) , logopedinės- korekcinės veiklos tema „Garso „š“ mokymas“ (2015-02), logopedinės- korekcinės veiklos tema „Per pliusus ir minusus su autizmo spektro sutrikimą turinčiu ugdytiniu“, „Meninės kompetencijos ugdymas tema „Ant marių krantelio“ muzikos salėje (2015-04), Atvirose pedagogų veiklose parodyta prasminga ir metodiškai pagrįsta veikla vaikų pažinimo, logopedine-korekcine, menine tematika, tikslingai  paruošta edukacinė aplinka, kvalifikuotų pedagogų nauji organizavimo metodai.Skaitytuose pedagogų pranešimuose informatyviai pateikti vaikų ugdymo ir auklėjimo, kūrybiškumo lavinimo, logopedinės korekcinės pagalbos  atspindžiai, atskleista kryptinga ir orientuota į vaiką pagalba: „Hiperaktyvūs vaikai darželyje“ (2015-04), „Kūrybiškumo ugdymas darželyje“, „Kai vaikas pradeda lankyti darželį. Adaptacija“ (2015-05), pranešimo  „Mažosios Lietuvos folkloras darželio meninio ugdymo veikloje“ (2015-06) .Pedagogai parengė metodines-ugdomąsias priemones: „Miklūs piršteliai-smulkiosios motorikos lavinimui“ (2015-05), Raidė. Skėmuo. Žodis. Sakinys. Tekstas.“ (2015-09), „Plakatas kas, kur auga?“ (2015-10).Pedagogai, turintys įvairias kompetencijas, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose, tobulino ir atnaujino savo kompetencijas  kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, socialinių gebėjimų, specialiosios-korekcinės pagalbos, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos  srityse.Norint, išsiaiškinti pedagogų kvalifikacinių renginių poreikį, buvo atliktas tyrimas „Kvalifikacijos renginių poreikio tyrimas“. Tyrimo rezultatai parodė, kad dauguma pedagogų dalyvauti seminaruose ir kursuose paskatina- noras tobulėti, noras geriau atlikti savo pareigas įstaigoje; kad seminarai, kursai, organizuojami KUTSI ir PŠKC  pateisina pedagogų  poreikius-tik iš dalies; kad seminarų, kursų praktinė nauda pedagogui kaip specialistui yra naudinga; seminarus, kursus renkasi pagal aktualią temą arba sritį; kad kvalifikacinių renginių-seminarų, kursų pedagogai pageidauja- teoretikų  ir praktikų, profesinės-dalykinės pedagogo kompetencijos renginių (pagal savo grupės ar veiklos  pobūdį), psichologinių ir socialinių renginių (psichologinių  žinių, problemų sprendimo,  socialinės veiklos).Ugdymą organizuojantys pedagogai, pagalbos ugdytiniui specialistai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus-įgytas kompetencijas aktyviai taikė savo praktinėje veikloje, dalinosi gerąja patirtimi per metodinius pasitarimus.Pedagogai dalinosi gerąja patirtimi su miesto pedagogais: organizuotas įstaigoje atviras etnografinių regionų metams paminėti renginys „Atverk kraitelę į tautosakos skrynelę“ (2015-05), atvira veikla „Ant marių krantelio“ (2015-03), organizuota Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centre respublikinė konferencija „Logopedų pagalba įvairių poreikių vaikams: poreikis, galimybės ir siekiai“ (2015-03), pristatytas stendinis pranešimas „Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų veiklos prioritetai“, metodinė priemonė „S-Š,R-L,Z-Ž garsų įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose“ (2015-03) Klaipėdos mokykloje-darželyje „Nykštukas“ metodinėje dienoje „Vaikų savieraiškos ir kūrybiškumo galimybės šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“ (2015-05).

Įgyvendintas ketvirtas uždavinysskatinti pedagogus taikyti įvairesnius bendradarbiavimo modelius su miesto ir kitų rajonų ikimokyklinėmis įstaigomis, socialiniais partneriais bei kitomis institucijomis. Pedagogų dalyvauta lopšelio-darželio „Pagrandukas“ atvirame renginyje „Jurginės-pavasario šventė“ (2015-05), organizuoti bendri renginiai su Klaipėdos miesto Pempininkų mikrorajono ikimokyklinių įstaigų ir specialiųjų pedagogų organizuojamuose edukaciniuose renginiuose: „Sakmės apie Lietuvą“ (2015-02), „Lietuvos istorijos filmai vaikų akimis“ (2015-11), „Paklauskim elnio devyniaragio“ (2015-12), parodose „Užgavėnių kaukių gaminimas“ (2015-01), „Menu mįslę keturgyslę. Velykinių margučių raštai“ (2015-04), „Mamos portretas“ (2015-05), „Vaikų gynimo diena“ (2015-06), Klaipėdos Marijos  Montessori mokykloje – darželyje pramogoje „Kaip gandras skristi išmoko“(2015-10),Klaipėdos Maksimo Gorkio vidurinėje mokykloje renginyje „Aš prie jūros gyvenu“, skirtame Senjorų metams palydėti“ (2015-11), organizuota Klaipėdos apskrities kelių policijos biuro saugaus eismo pamokėlė (2015-03), Klaipėdos Visuomenės sveikatos biuro sveikatos specialisto paskaita „Vaiko sauga namuose“ (2015-05), Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialojo ugdymo skyriaus vadove ir specialiąją pedagoge  metodinis susirinkimas tema „Pritaikytų ugdymo programų rengimas spec. ugdymosi poreikių turintiems vaikams“ (2015-03).Organizuotos parodos su socialiniais parneriais:  lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“: ,,Vyturėli, giedorėli, pagiedok giesmelę” (2015-03), ,,Saugaus eiosmo viktorina” (2015-05),  mokykloje-darželyje „Nykštukas” „Švari aplinka-gera sveikata” (2015-02), „Eina rudenėlis takeliu, krenta lapai pamažu” (2015-10), Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijohe renginys “Mes mažieji aktoriai” (2015-04), Klaipėdos m. savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje: „Pūsk, vėjeli, neš laiveli” (2015-05), paroda „Knygos diena“ (2015-11), Klaipėdos m. savivaldybės viešosios bibliotekos Debreceno filialo Vaikų literatūros išdavimo padalinyje paroda „Mano knygelės dar plonos , Klaipėdos rajono Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyriuje tautinis renginys „Mūsų gimtinė“ (2015-12).