Menu Close

Tradicijos ir pasiekimai

 

Sukurta ir nuolat puoselėjama saugi, sveika, erdvi, žaisminga, funkcionali ir estetiška vidinė ir išorinė aplinka, tenkinanti vaikų poreikius: pažinimo, žaidimo, fizinio, emocinio ir socialinio saugumo, bendravimo su suaugusiuoju ir bendraamžiais, įvertinimo, pripažinimo, bendradarbiavimo, saviraiškos ir savirealizacijos.

    Skatintas vaikų kūrybiškumas ir saviraiška, įgyvendinant įstaigos, miesto, respublikos ir tarptautines programas ir projektus. Sėkmingai įgyvendinti grupių individualūs vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos projektai: „Sveika mityba“, „Aš vaikas, aš žmogus, aš augu“. Sėkmingai įgyvendintas Klaipėdos miesto  Pempininkų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų projektas „Lietuvių tautosaka vaikų lūpomis“. Siekiant turtinti  vaikų patirtį, skatinant jų aktyvumą, įgyvendinti įstaigos trumpalaikiai projektai: „Mano knygelės dar plonos“ , „Gamta-mūsų namai“ ir ilgalaikis tęstinis projektas „Ekologinis ugdymas darželyje“. Vykdyti prevenciniai įstaigos projektai: patyčių ir smurto prevencijos „Išmokime gyventi be patyčių”, gamtosauginis „Mes-žemės vaikai“, logopedinis-prevencinis „Miklūs piršteliai-graži kalba”, saugaus eismo „Saugus eismas“. Įgyvendinti įstaigos, miesto, respublikos ir tarptautinės programos ir projektai. Dalyvauta miesto mokslo ir meno festivalio „RESTART“ projekte „Vaikystės knyga“. Dalyvauta respublikiniuose projektuose: „Mano trispalvė“, „Sveikatiada“, „Bitučių istorijos 2015“, „Darželio spalvos 2015“, „Darželis-antrieji mano namai“, aplinkosauginiame „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, etnokultūriniame „Iš vieno kamieno“. Respublikinio projekto „Sveikatiada“  metu įstaigoje organizuota teminė savaitė  „Sveikatiados mankštiada“, kurios metu vaikai kiekvieną rytą mankštinosi, aptarinėjo, ką reikėtų daryti, kad būti sveikiems.

      Įgyvendinant numatytas priemones, įstaigoje siekta glaudaus dirbančių pedagogų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimo, domėtasi sveikos ir saugios gyvensenos klausimais. Sėkmingai įgyvendinta grupės individuali vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos programa  „Sveikos ir saugios  gyvensenos ugdymo programa“.

      Vykdyta tarptautinė, pagalbos vaikams-prevencinė programa „Zipio draugai“. Tėveliai pastebėjo, kad ši programa padarė įtakos vaikų geresniam elgesiui namuose ir darželio grupėje ir kitokiam požiūriui į gyvenimiškas situacijas.

     Grupėse organizuotos teminės savaitės: “Sveikatiados mankštiada”, “Seku seku pasaką”, „Savaitė be patyčių“, „Švari aplinka – gera sveikata (oras, kuriuo kvėpuojame, vanduo, kurį geriame, maistas, kurį valgome“, „Saugus kelias į darželį“, „Mano augintinis“, „Gamta – mūsų namai“, teminės parodos: „Kovo 11-oji“ , „Seku seku pasaką“ (Aš iš pasakos), „Darbeliai iš antrinių žaliavų (atliekų)“, „Vieversys užgieda pirmą giesmę“, „Dekoratyviniai inkilai“, „Švari aplinka-gera sveikata“, „Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios“,  „Tau mamyte, mano gimtinė“, „Gamta – mūsų namai“, „Ekologinė savaitė“.

     Teikta kvalifikuota pagalba įvairaus lygio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytiniams, turintiems kalbos, komunikacijos problemų, bei jų tėvams ir pedagogams. Įstaigoje veikia pagalbos specialiųjų poreikių vaikams sistema, kuri apima vadovų, grupių auklėtojų ir logopedų, tėvų, meninio ugdymo mokytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, vaiko gerovės komisijos ir Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų veiklą. Grupių auklėtojos taikė efektyvius specialiuosius darbo būdus ir metodus (įvairių užduočių, lavinančių vaikų kalbą), kasdien teikia individualią pagalbą kiekvienam vaikui, skatina bendravimą ir bendradarbiavimą su bendraamžiais ir pedagogais. Įstaigos logopedai specialiojo ir bendrojo ugdymo grupėse teikė specialiąją pagalbą vaikams, turintiems įvairius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, vertino vaikų kalbinius gebėjimus, identifikavo individualiuosius poreikius, pagalbos būdus. Specialiojo ugdymo grupėse logopedai kartu su auklėtojais kiekvienam vaikui parengė pritaikytas programas, mokė taisyklingo garsų tarimo, siekė žodyno plėtros, garsinės analizės ir sintezės, gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžių tobulinimo. Pasiektus ugdymosi rezultatus įtvirtino įvairioje integruotoje veikloje, bendradarbiaujant su kitais pedagogais bei  ugdytinių tėvais.

    Atlikta vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos problemų, bei turintiems įvairaus lygio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimų vertinimas ir analizė. Organizuotos konsultacijos kalbos ugdymo klausimais vaikų tėvams ir grupių pedagogams.

    Efektyvinta metodinė veikla, siekiant pedagogų kvalifikacijos ir dalykinės kompetencijos tobulinimo veiksmingumo. Gilintos pedagogų kompetencijos, perimta kitų pedagogų efektyvi pedagoginė darbo patirtis, rodant  atviras veiklas.  Atvirose pedagogų veiklose parodyta prasminga ir metodiškai pagrįsta veikla vaikų pažinimo, kalbos ugdymo, menine tematika, tikslingai  paruošta edukacinė aplinka, kvalifikuotų pedagogų nauji organizavimo metodai. Pedagogų pranešimuose informatyviai pateikti vaikų ugdymo ir auklėjimo, kūrybiškumo lavinimo, kalbos ugdymo  atspindžiai, atskleista kryptinga ir orientuota į vaiką pagalba: „Hiperaktyvūs vaikai darželyje“ , „Kūrybiškumo ugdymas darželyje“, „Kai vaikas pradeda lankyti darželį. Adaptacija“, „Mažosios Lietuvos folkloras darželio meninio ugdymo veikloje“.

    Pedagogai, turintys įvairias kompetencijas, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose, tobulino ir atnaujino savo kompetencijas  kūrybiškumo, sveikatos stiprinimo, socialinių gebėjimų, specialiosios pagalbos, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos  srityse. Ugdymą organizuojantys pedagogai, pagalbos ugdytiniui specialistai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus-įgytas kompetencijas aktyviai taikė savo praktinėje veikloje, dalinosi gerąja patirtimi su įstaigos pedagogais  metodinių pasitarimų metu.

    Pedagogai dalinosi gerąja patirtimi ir su miesto pedagogais: organizuotas įstaigoje atviras etnografinių regionų metams paminėti renginys „Atverk kraitelę į tautosakos skrynelę“, atvira veikla „Ant marių krantelio“, organizuota Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centre respublikinė konferencija „Logopedų pagalba įvairių poreikių vaikams: poreikis, galimybės ir siekiai“, pristatytas stendinis pranešimas „Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų veiklos prioritetai“, metodinė priemonė „S-Š,R-L,Z-Ž garsų įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose“, dalyvauta Klaipėdos mokykloje-darželyje „Nykštukas“ metodinėje dienoje „Vaikų saviraiškos ir kūrybiškumo galimybės šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje“.

   Taikyti įvairesni bendradarbiavimo modeliai su miesto ir kitų rajonų ikimokyklinėmis įstaigomis, kitomis institucijomis: dalyvauta lopšelio-darželio „Pagrandukas“ atvirame renginyje „Jurginės-pavasario šventė“, Klaipėdos miesto Pempininkų mikrorajono ikimokyklinių įstaigų ir specialiųjų pedagogų organizuojamuose edukaciniuose renginiuose: „Sakmės apie Lietuvą“, „Lietuvos istorijos filmai vaikų akimis“, „Paklauskim elnio devyniaragio“, parodose: „Užgavėnių kaukių gaminimas“, „Menu mįslę keturgyslę“. Velykinių margučių raštai“, „Mamos portretas“, „Vaikų gynimo diena“, Klaipėdos Marijos  Montessori mokykloje – darželyje pramogoje „Kaip gandras skristi išmoko“, Klaipėdos A. Rubliovo pagrindinės mokyklos renginyje „Aš prie jūros gyvenu“, skirtame Senjorų metams palydėti“, Klaipėdos raj. Kretingalės pagr. mokyklos Girkalių skyriuje  Etnografinių regionų metams paminėti skirtame renginyje „Atverk kraitelę į tautosakos skrynelę“.

    Organizuota Klaipėdos apskrities kelių policijos biuro saugaus eismo pamokėlė, organizuotas Klaipėdos Visuomenės sveikatos biuro sveikatos specialisto paskaita „Vaiko sauga namuose“, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos su specialiojo ugdymo skyriaus vadove ir specialiąją pedagoge  metodinis susirinkimas tema „Pritaikytų ugdymo programų rengimas spec. ugdymosi poreikių turintiems vaikams“.

     Lopšelyje – darželyje „Čiauškutė“ organizuojami tradiciniai tautiniai – kultūriniai  renginiai, kuriuose dalyvauja visa įstaigos bendruomenė:

 “Mes mylim savo Lietuvėlę“-Vasario 16-oji Lietuvos Valstybės atkūrimo diena;

„Į turgelį pas Kaziuką“-Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena;

  „Velykėlės atkeliavo, daug margučių atrideno“- šv. Velykų pramoga;

  „Rudenėli, tau dėkoju“ – rudens pramoga;

  Kūrybinės grupės „Gamtos bičiuliai“  renginys „Mažą lesyklėlę padariau“;

  Kūrybinės grupės „Gamtos bičiuliai“ „Žeme, nepalik mūsų“- Žemės dienos paminėjimas;

  Kūrybinės grupės „Gamtos bičiuliai“ renginys „Švarus kelias į darželį“;

  Kūrybinės grupės „Gamtos bičiuliai“ „Mano augintinis“-Gyvūnų globos dienos paminėjimas.

image-23imageimage-22image-21image-20image-19image-18image-17image-16image-15image-14image-13image-12image-11image-10image-9image-8image-7image-5image-6image-4image-3

 
Skip to content