Klaipėdos lopšelis-darželis

 

Adresas: Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda

Telefonas/faksas  8 (46) 346064

el. paštas: info@ciauskute.lt,

rastine@ciauskute.lt

Veiklos kryptys

VIZIJAmoderni, demokratiška ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą pagal pedagogų parengtą „Ikimokyklinio ugdymo programą“, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės ir tėvų poreikius.

 MISIJA – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto vaikų ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti įstaigai skirtus išteklius.
 
   
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
Metinės veiklos tikslai:
  1. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui(si) ir pagalbai, skirtingų gebėjimų ir specialiųjų poreikių vaikams.
  2. Sudaryti pedagogams sąlygas mokytis, nuolat tenkinti pažinimo poreikius, siekiant naujų kompetencijų ir kvalifikacijų reikalingų profesinei karjerai.
 Metinės veiklos uždaviniai:
  1. siekti  individualių ir specialiųjų poreikių vaikų gebėjimų ugdymo(si), įtraukiant vaikus į prasmingą pažinimo, tyrinėjimų bei kūrybos procesą, skatinant jų iniciatyvumą, pasitikėjimą savimi, saviraišką;
  2. teikti specialiąją-korekcinę ir  pedagoginę bei psichologinę  pagalbą vaikams bei jų tėvams;
  3. skatinti naujų, netradicinių, vaikams priimtinų būdų  naudojimą judumo poreikiui tenkinti, sveikatai stiprinti;
  4. kelti pedagogų kvalifikaciją, siekiant geresnių ugdymo rezultatų bei tobulinant bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas;
  5. tobulinti ugdymo vadybą (planavimą, organizavimą), orientuojant į vaiką ir jo poreikius.
 
 MOKSLO METŲ TRUKMĖ
 
  Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d.