Menu Close

Dienos poilsis ugdymo įstaigoje

Pažymime, kad vaikams, kuriems yra poreikis pamiegoti dieną, turi būti sudarytos sąlygos, atitinkančios Higienos normoje nustatytus reikalavimus.

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), 8 punkte įtvirtinta, kad jei vaikų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., turi būti organizuojamas vaikų maitinimas ir poilsis tam skirtose patalpose ir (ar) pritaikytose erdvėse. Higienos normos 27.2 papunktyje nustatyta, kad kiekvienai vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupei, kurioje ugdomi 1 metų amžiaus ir vyresni vaikai, turi būti įrengtos žaidimų-miegamojo / poilsio patalpos / erdvės. Higienos normos 39 punktu nustatyti vaikų miego organizavimo reikalavimai patalpose. Vadovaujantis Higienos normos 83 punkto nuostatomis, švietimo teikėjas, organizuodamas vaikų poilsį, kaip ir kitus dienos režimo elementus, turi atsižvelgti į vaikų amžių, fiziologinius poreikius, sveikatos būklę.

Pridedame:

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. SPALIO 19 D. POTVARKĮ NR. M-642 „DĖL DIENOS POILSIO LAIKO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“

 

Skip to content